stanovy saim

1
STANOVY občianskeho združenia ”Slovenská asociácia
interim manažmentu“
čl. I – Názov a sídlo, pôsobnosť a charakter združenia
1. Názov združenia: ”Slovenská asociácia interim manažmentu o.z.“ (ďalej len
„združenie“).
2. Sídlom združenia je: Šteberlova 8, 902 01 Pezinok
3. Združenie je dobrovoľným, nevládnym, nezávislým, neziskovým a nepolitickým
združením fyzických a právnických osôb, založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb.
v platnom znení, za účelom naplnenia cieľov združenia.
4. Združenie je právnickou osobou, registrovanou Ministerstvom vnútra SR.
5. Oficiálnym jazykom v komunikácii združenia je slovenský jazyk.
čl. II – Ciele činnosti
1. Združenie plánuje najmä:
A. Združovať
i. interim manažérov,
ii. sprostredkovateľov v oblasti interim manažmenu,
iii. fyzické a právnické osoby využívajúce interim manažment, alebo
zaujímajúce sa o interim manažment,
B. rozvíjať informovanosť a zvyšovať povedomie o interim manažmente v kontexte
Slovenskej republiky a aktivitách združených členov,
C. koncentrovať a šíriť know-how o interim manažmente ako fenoméne a o jeho
výhodách,
D. identifikovať aplikácie interim manažmentu v praxi,
E. štandardizovať úroveň interim manažmentu a služieb v tejto oblasti.
čl. III – Formy činnosti
1. K dosiahnutiu cieľov, uvedených v čl. II plánuje združenie vyvíjať nasledovné
činnosti:
A. rozvíjať dialóg medzi členmi združenia a ich spoluprácu,
B. šíriť povedomie o interim manažmente,
C. rozvíjať inetrim manažment a prípadne takisto iniciovať alebo pripraviť návrhy
zmien právnych predpisov, ktorými by bolo možné plnohodnotné zakotvenie
interim manažmentu v právnom poriadku SR.
D. kooperovať s inými združeniami alebo organizáciami s príbuznými cieľmi,
E. poskytovať pomoc a poradenstvo svojim členom,
F. sústreďovať a poskytovať informácie vo vnútri združenia aj mimo neho,
G. vykonávať osvetovú činnosť v oblasti interim manažmentu, vrátane netradičných
modelov a foriem spolupráce.
2. Iné formy činnosti združenia, ktoré nie sú uvedené v predošlých bodoch alebo tieto
ďalej nerozvíjajú alebo nedoplňujú je možné realizovať iba na základe zmeny týchto
stanov.
2
čl. IV – Členstvo v združení.
1. Členom združenia môžu byť fyzické aj právnické osoby podľa podmienok uvedených
v týchto stanovách a v rámci nasledujúcich kategórií:
A. riadny člen – fyzická osoba (zastupujúca len svoje vlastné záujmy),
B. riadny člen – právnická osoba,
C. člen čakateľ na riadne členstvo,
D. pridružený kolektívny člen – právnická osoba neziskového typu alebo
vzdelávacia inštitúcia (napr. iné profesijné združenie, vysoká škola a apod.),
E. čestný člen.
2. Podmienky pre vznik členstva:
A. právna spôsobilosť (pre všetky kategórie členstva),
B. dosiahnutie veku min. 18 rokov (pre všetkých členov – fyzické osoby alebo
fyzické osoby zastupujúce v združení právnické osoby),
C. predmet činnosti alebo podnikania, ktorý nie je v rozpore s týmito stanovami
a nie je súčasne v konflikte záujmov so združením,
D. faktické i formálne zodpovedajúce vyjadrenie súhlasu člena so stanovami
a cieľmi združenie vrátane záväzku člena k riadnemu plneniu všetkých
povinností člena združenia podľa stanov a ďalších riadne schválených
vnútorných pravidiel združenia zodpovedajúcich kategórii členstva (vyjadrené
formou písomnej prihlášky do členstva),
E. členovia – právnické osoby môžu v združení byť zastúpené vždy iba jedným
konajúcim zástupcom – fyzickou osobou; na aktivitách združenia sa však
môžu v jednom okamžiku podieľať dvaja zástupcovia právnickej osoby;
pokiaľ sa na aktivitách združenia podieľa viac zástupcov jednej právnickej
osoby (člena), na ostatných zástupcov sa výhody členstva nevzťahujú.
3. Prihlášku do členstva prijíma výbor združenia. Prihláška je najprv preverená
sekretariátom alebo povereným členom výboru z hľadiska splnenia všetkých
formálnych náležitostí a následne je predložená celej členskej základni k vyjadreniu.
Na základe tohto vyjadrenia členskej základne je pre prijatie nového člena potrebné
schválenie minimálne ½ všetkých členov výboru združenia. Členstvo vzniká splnením
predpokladov uvedených v čl. IV na základe schválenia prihlášky a súčasne
zaplatením členského príspevku.
4. Členstvo zaniká:
A. doručením písomného oznámenia člena o jeho vystúpení výboru združenia;
v tomto prípade členstvo zaniká okamžikom, kedy výbor na svojom jednaní
toto oznámenie vezme na vedomie,
B. rozhodnutím členskej schôdze o vylúčení člena (k vylúčeniu člena je pritom
potrebný súhlas min. 2/3 prítomných členov združenia),
C. nezaplatením členských príspevkov ani v náhradnom termíne 3 kalendárnych
mesiacov nasledujúcich po termíne riadneho zaplatenia,
D. poškodením dobrého mena združenia či konfliktom záujmov so záujmami
združenia, ktorých sa člen dopúšťa, alebo iným hrubým poškodením záujmov
združenia (napr. porušenie kodexu interim manažéra vydaného združením),
napriek tomu, že bol člen písomne vyzvaný výborom združenia, aby sa
takéhoto konania zdržal; v danom prípade členstvo zaniká rozhodnutím výboru
združenia a to min. 2/3 väčšinou všetkých členov výboru združenia; v takomto
prípade môže navrhnúť ktorýkoľvek člen (vrátane člena takto vylúčeného)
revíziu tohto vylúčenia na najbližšej členskej schôdzi – tá potom môže
nadpolovičnou väčšinou všetkých členov združenia rozhodnúť o neplatnosti
3
takéhoto vylúčenia člena a musí pritom vyriešiť záležitosti tohto člena
vyplývajúce z medziobdobia medzi vylúčením člena rozhodnutím výboru
a touto členskou schôdzou, ktorá toto vylúčenie zvrátila,
E. úmrtím člena združenia – fyzickej osoby,
F. zánikom člena združenia – právnickej osoby,
G. zánikom združenia.
5. Zmena kategórie členstva:
A. člen čakateľ môže požiadať o zmenu statusu svojho členstva na riadneho člena,
B. riadny člen nemôže žiadať o zmenu statusu na člena čakateľa,
C. v prípade žiadosti člena čakateľa o zmenu statusu na riadneho člena sa
postupuje podobne ako v prípade prijatia riadneho člena,
D. člen právnická osoba môže požiadať o prevedenie členstva na fyzickú osobu,
ktorú tvorí zástupca tejto právnickej osoby; v tomto prípade sa postupuje
procedurálne obdobne ako v prípade prijatia riadneho člena.
čl. V – Práva a povinnosti členov
1. Člen združenia má podľa jednotlivých kategórií členstva právo:
A. (i) riadny člen - fyzická osoba a (ii) riadny člen - právnická osoba
I. podieľať sa na činnosti združenia a jeho orgánov a byť o tejto činnosti
informovaný,
II. voliť členov výboru združenia a byť do výboru združenia volený (do
výboru združenia alebo iných funkcií združenia môže byť zvolená len
fyzická osoba - v prípade člena právnickej osoby takto môže byť
zvolená len fyzická osoba, ktorá právnickú osobu v združení
zastupuje),
III. predkladať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti združenia,
IV. podieľať sa na stanovovaní cieľov a foriem činnosti združenia,
V. využívať výhody vyplývajúce z aktivít združenia pre riadnych členov,
VI. zverejniť svoje členstvo v združení,
VII. požiadať revízora združenia o mimoriadnu kontrolu v akejkoľvek
oblasti činnosti združenia, ak túto žiadosť predloží spoločne s min . 4
ďalšími riadnymi členmi.
B. (iii) člen čakateľ, (iv) pridružený člen a (v) čestný člen
I. podieľať sa na činnosti združenia v rámci aktivít, ku ktorým sú
prizvaní čakatelia, pridružení členovia a čestní členovia a byť o
tejto činnosti informovaný,
II. predkladať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti združenia,
III. využívať výhody vyplývajúce z aktivít združenia pre čakateľa a
pridružených členov,
IV. zverejniť svoje členstvo v združení v rámci svojho štatútu,
V. čakatelia, pridružení členovia a čestní členovia nemajú právo voliť
orgány združenia ani sa zúčastňovať procesov oficiálneho
schvaľovania návrhov podľa týchto stanov.
2. Člen združenia má povinnosť:
A. (i) riadny člen - fyzická osoba a (ii) riadny člen - právnická osoba
I. dodržiavať tieto stanovy a svojou činnosťou napĺňať ciele združenia,
4
II. riadne platiť členské príspevky (zodpovedajúce jeho kategórii
členstva), a to najneskôr do 31.1. bežného roka na daný rok (členské
príspevky sa platia na obdobie celého kalendárneho roka; v prípade
nových členov pristúpených až v 2. polroku sa platí v polovičnej výške
na tento druhý polrok),
III. svedomito vykonávať funkciu vo výbore združenia či funkciu revízora,
ak je do nej zvolený,
IV. postupovať solidárne s ostatnými členmi združenia,
V. dbať dobrého mena združenia a oznamovať bezodkladne výboru
konflikt svojich záujmov so záujmami združenia,
VI. neposkytovať bez písomného poverenia výborom združenia verejnosti
žiadne informácie o združení a jeho činnosti alebo cieľoch, vrátane PR
akcií či komunikácie s médiami (toto ustanovenie neplatí pre členov
výboru združenia v rámci plnenia výborom schválených úloh alebo
projektov),
VII. riadne plniť svoje úlohy, ktorých plnením je v rámci činnosti združenia
poverený a na ktorých plnenie sa v rámci svojho členstva zaviaže.
B. (iii) člen - čakateľ, (iv) pridružený kolektívnej člen, (v) čestný člen
I. dodržiavať tieto stanovy a svojou činnosťou napĺňať ciele združenia,
II. riadne platiť členské príspevky (zodpovedajúce jeho kategórii
členstva), a to najneskôr do 31.1 . bežného roka na daný rok (členské
príspevky sa platí na obdobie celého kalendárneho roka; v prípade
nových členov pristúpených až v 2. polroku sa platí v polovičnej výške
na tento druhý polrok); čestní členovia členské príspevky platiť
nemusia,
III. postupovať solidárne s ostatnými členmi združenia,
IV. dbať dobrého mena združenia a oznamovať bezodkladne výboru
konflikt svojich záujmov so záujmami združenia,
V. neposkytovať bez písomného poverenia výborom združenia verejnosti
žiadne informácie o združení a jeho činnosti alebo cieľoch, vrátane PR
akcií či komunikácie s médiami,
VI. riadne plniť svoje úlohy , na ktorých plnenie sa v rámci svojho členstva
zaviaže.
C. Aktuálnu výšku členských príspevkov pre jednotlivé kategórie členstva stanoví
výbor združenia.
čl. VI – Orgány združenia
1. Orgánmi združenia sú:
a) členská schôdza,
b) výbor združenia,
c) predseda združenia,
d) podpredseda združenia,
e) revízor združenia,
f) sekretár združenia.
čl. VII – Členská schôdza
1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ju všetci platní riadni
členovia združenia. Čakatelia a pridružení členovia združenia sa môžu zúčastniť
5
členskej schôdze iba v prípade, že to členská schôdza odsúhlasí nadpolovičnou
väčšinou všetkých prítomných riadnych členov, a to iba tých bodov rokovania,
ktorých sa súhlas týka. Čestní členovia sa môžu zúčastniť členskej schôdze.
2. Členskú schôdzu zvoláva výbor združenia najmenej raz ročne, a to formou písomnej
pozvánky v elektronickej podobe, ktorá musí byť zaslaná všetkým riadnym členom
najmenej 30 dní pred dátumom členské schôdze.
3. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná aspoň polovica všetkých
platných riadnych členov združenia. Ak sa nezíde uznášaniaschopná členská schôdza,
zvolá výbor združenia nie skôr ako za 5 dní, najneskôr však do jedného mesiaca
náhradnú členskú schôdzu (pre pozvanie platí predchádzajúce ustanovenie); táto je
uznášaniaschopná bez ohľadu na počet prítomných riadnych členov. Členská schôdza
prijíma rozhodnutia hlasovaním; pre prijatie rozhodnutí sa vyžaduje súhlas
nadpolovičnej väčšiny prítomných riadnych členov, ak tieto stanovy neurčia inak.
4. Mimoriadnu členskú schôdzu zvolá výbor združenia aj v prípade, že o to požiada
najmenej tretina všetkých riadnych členov združenia alebo najmenej polovica
všetkých členov výboru, a to v lehote do jedného mesiaca, ak nie je v žiadosti uvedená
lehota neskoršie (pre pozvanie platí ustanovenie článku VII. (2).
5. Členská schôdza najmä:
a) schvaľuje stanovy združenia a ich zmeny (treba 2/3 prítomných riadnych
členov združenia),
b) prerokúva úlohy združenia pre príslušné obdobie a určuje formy ďalšie
činnosti,
c) schvaľuje účtovníctva za minulé obdobia a správu o hospodárení za minulé
obdobie,
d) posudzuje a schvaľuje výročnú správu združenia,
e) volí a odvoláva výbor združenia a revízora (treba 2/3 väčšina prítomných
riadnych členov združenia),
f) rozhoduje o zániku združenia alebo o jeho zlúčení s iným združením (treba 2/3
väčšiny všetkých riadnych členov združenia),
g) rozhoduje o vylúčení člena, (je potrebné 2/3 väčšiny prítomných riadnych
členov združenia),
h) rokuje o otázkach, ktoré sú na rokovacom poriadku, a hlasuje o nich,
i) rokuje o dodatočne zaradených bodoch, ak s ich dodatočným zaradením na
program členskej schôdze súhlasí min. 2/3 na členskej schôdzi prítomných
riadnych členov združenia.
6. Voľba výboru je tajná. Odstupujúci výbor navrhne hlasovanie o voľbe nového výboru
tak, aby prebehla najneskôr na poslednej členskej schôdzi pred koncom jeho mandátu.
Zvolení sú kandidáti, ktorí dostali najviac odovzdaných platných hlasov, a to v počte
zodpovedajúcom počtu členov výboru. Kandidovať do výboru môžu iba riadni
členovia združenia, v prípade právnických osôb iba 1 zástupca riadne poverený touto
právnickou osobou.
7. Body článku VII. odstavca (5) písmena b), g), h), i) môžu byť členmi asociácie
odsúhlasované per rolam – e-mailom.
čl. VIII – Výbor a predseda združenia
1. Výbor je výkonným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej
schôdzi.
2. Výbor združenia má najmenej 3 a najviac 7 členov, jeho funkčné obdobie trvá dva (2)
roky. Opakovaná voľba je možná.
6
3. Výbor volí zo svojho stredu predsedu združenia a podpredsedu združenia, a to tajným
hlasovaním. Predseda združenia riadi činnosť výboru združenia, jeho hlas rozhoduje v
prípade rovnosti hlasov. V prípade neprítomnosti predsedu preberá jeho zodpovednosť
podpredseda.
4. Výbor združenia riadi združenie v období medzi členskými schôdzami. Schádza sa
minimálne raz (1) za kalendárny štvrťrok.
5. Výbor rozhoduje hlasovaním členov výboru. Na rozhodnutie výboru je potrebná
nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Hlasovanie môže prebiehať aj metódou
per - rollam (spravidla telefonicky či cez videohovor) alebo v kombinácii hlasovaní
aklamáciou fyzicky prítomných členov s hlasovaním per - rollam (telefonicky či cez
videohovor), ak je hlasovanie vykonané súčasne.
6. Mimoriadna schôdza výboru je zvolaná na žiadosť predsedu združenia, podpredsedu
združenia, revízora združenia alebo dvoch iných členov výboru.
7. Výbor združenia:
a. koordinuje a riadi činnosť združenia,
b. prijíma nových členov združenia, prípade rozhoduje o zmenách štatútu členov,
c. v osobitných prípadoch rozhoduje o vylúčení člena združenia,
d. zvoláva členskú schôdzu alebo mimoriadnu členskú schôdzu,
e. na najbližšej schôdzi prerokuje návrhy, podnety a pripomienky, ak požiada o to
aspoň 1/3 všetkých členov združenia,
f. pripravuje výročnú správu o činnosti združenia, ročnú účtovnú závierku, návrh
rozpočtu na ďalšie obdobie, prípadne zmeny stanov,
g. vymenúva a odvoláva sekretára združenia.
8. Členstvo vo výbore zaniká:
a. odstúpením člena,
b. odvolaním členskou schôdzou,
c. uplynutím funkčného obdobia, avšak v prípade, kedy by počet členov výboru
klesol na min. počet 3, zostáva mandát ktoréhokoľvek z týchto posledných 3
členov v platnosti aj uplynutím ich funkčného obdobia s tým, že takýto výbor
musí zvolať do 30 dní po tom, čo nastala táto skutočnosť, mimoriadnu členskú
schôdzu, prípadne podľa stanoveného postupu náhradnú členskú schôdzu,
ktorá zvolí nových členov výboru; v prípade potreby rozhodnutí medzi dvoma
členmi výboru pre účely podľa tohto bodu rozhoduje vyšší vek člena výboru,
d. úmrtím člena.
čl. IX – Konanie v mene združenia
1. Štatutárnym orgánom združenia je výbor, za ktorý navonok konajú vždy spoločne 2
jeho členovia, a to nasledujúcim spôsobom:
§ spoločne predseda a podpredseda, alebo
§ spoločne predseda a ďalší člen výboru, alebo
§ spoločne podpredseda a ďalší člen výboru;
§ v krajnom prípade, kedy nemôže konať ani predseda, ani podpredseda môžu
konať za združenie spoločne dvaja ďalší členovia výboru; v takomto krajnom
prípade musí toto konanie dvoch členov výboru vopred náležite odsúhlasiť
nadpolovičnou väčšinou výbor (prípadne formou per rollam).
§ samostatne môže konať navonok člen výboru (vrátane predsedu a
podpredsedu) iba v prípade, keď je na toto pojednávanie rozhodnutím výboru
riadne poverený, a to iba v rámci tohto poverenia.
7
2. Splnomocnenie tretej osoby k určitému rokovania za združenie môže vykonať iba
výbor svojim riadnym rozhodnutím, a to len na dobu určitú nepresahujúcu 2 roky.
čl. X – Zásady hospodárenia
1. Združenie je neziskovou organizáciou.
2. Príjmy združenia tvoria členské príspevky členov združenia, dary, dotácie, granty a
príjmy z neziskovej činnosti v súlade s cieľmi združenia, výnosy z podujatí
organizovaných združením a iné zdroje. Príjmy združenia sú používané k rozvoju
aktivít združenia alebo na správu združenia a nemôžu byť rozdeľované členom
združenia ani iným osobám na súkromné účely.
3. Výdavky združenia sú zamerané na realizáciu cieľov združenia v súlade s formami
činností podľa týchto stanov a rozpočtom združenia.
4. Združenie môže uzavrieť zmluvu o spolupráci s externou právnickou osobou pre
finančné zabezpečenie a finančnú a daňovú kontrolu svojich aktivít.
5. Finančné prostriedky združenia sú uložené v pokladni, prípadne na účtoch združenia.
Za ich riadnu evidenciu zodpovedá výbor združenia. Výbor združenia je povinný
predkladať záznamy na kontrolu revízorovi združenia.
6. Disponovať s finančnými prostriedkami združenia môžu iba k tomu poverení členovia
výboru združenia.
7. Združenie vydáva každoročne správu o činnosti a hospodárení združenia, ktorá
obsahuje najmä:
a. prehľad činnosti združenia v príslušnom kalendárnom roku;
b. údaje o počte členov združenia v jednotlivých kategóriách;
c. zmeny v zložení orgánov združenia, ku ktorým došlo v priebehu roka;
d. ročnú účtovnú závierku.
čl. XI – Revízor združenia
1. Kontroluje činnosť združenia, predovšetkým hospodárenie s majetkom a finančnými
prostriedkami združenia a dodržiavanie schváleného rozpočtu, a ďalej kontroluje
plnenie rozhodnutí členskej schôdze a dodržiavanie stanov združenia. V rámci svojej
funkcie spolupracuje prípadne s externou právnickou osobou pre finančné
zabezpečenie a finančnú a daňovú kontrolu aktivít združenia.
2. Pripravuje revízne správy a posudok návrhu výročnej správy, tieto predkladá členskej
schôdzi.
3. Funkčným obdobím revízora sú dva (2) roky.
4. Revízorom združenia môže byť iba riadny člen - fyzická osoba.
čl. XII – Sekretár združenia
1. Zabezpečuje administratívne príslušnú agendu výboru združenia a ďalšie
administratívne a sekretárske činnosti podľa rozhodnutia a potrieb výboru združenia.
2. Funkčným obdobím sekretára sú dva (2) roky.
3. Sekretára volí do funkcie členská schôdza na návrh výboru, alebo jeho predsedu.
8
čl. XIII – Zánik združenia
1. Združenie zaniká právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra z dôvodov
stanovených zákonom alebo dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným
združením s podobnými cieľmi.
2. O dobrovoľnom rozpustení združenia alebo jeho zlúčení rozhoduje 2/3 všetkých
riadnych členov združenia.
3. Majetkové vysporiadanie sa pri zániku združenia z vlastného rozhodnutia riadi
rozhodnutím členskej schôdze. V prípade zániku združenia bez právneho nástupcu
vymenúva a odvoláva likvidátora a rozhoduje o jeho odmene členská schôdza.
Prípadný zvyšný majetok po likvidácii bude odovzdaný na základe rozhodnutia
členskej schôdze neziskovej právnickej osobe, ktorej ciele sú blízke cieľom združenia.
čl. XVI – Záverečné ustanovenia
1. Ak dôjde medzi členmi združenia k sporu o výklad týchto stanov, je k ich výkladu
oprávnený výhradne výbor združenia. Stanovy v danej verzii nadobúdajú účinnosť
dňom ich schválenia členskou schôdzou a sú záväzné pre všetkých členov združenia.
V Pezinku, dňa 27.12.2013