ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA ČLENA

Definovali sme si kvalitatívne kritériá, ktoré striktne aplikujeme pri prijímaní nových členov s cieľom poskytnúť interim manažérom, verejnosti a klientom transparentnosť, istotu a podporu pri výbere interim manažéra.

ODBORNÉ KOMPETENCIE

tvoria základné predpoklady na odborné a vecné zvládnutie projektu

 • UNIVERZITNÉ VZDELANIE 
 • MEDZINÁRODNÉ CERTIFIKÁCIE 
 • ABSOLVOVANÉ TRÉNINGY
 • publikačná činnosť

osobnostné kompetencie

sú potrebné na zvládnutie práce s ľudmi a pochopenie ich motivácie

 • flexibilita
 • orientácia na výsledok
 • komunikačné schopnosti
 • asertívne vystupovanie

manažérske skúsenosti

interim manažér musí byť vždy overqualified

 • 10 rokov v riadiacej pozícii
 • 6 mesiacov ako
  interim / Konzultant
 • dokladovateľné výsledky

postupnosť krokov

Postup prijímania nového člena sa skladá z nasledovných krokov

zaslanie žiadosti o členstvo
Vyplnenie a zaslanie žiadosti o členstvo
súhlas s etickým kódexom interim manažéra a stanovami SAIM
Uchádzač svojim podpisom potvrdí súhlas s Etickým kódexom Interim Manažéra a stanovami SAIM a zaviaže sa ich rešpektovať a dodržiavať
zaslanie podporných dokumentov
Uchádzač o členstvo doplní svoje podklady o životopis, manažérsky profil a minimálne 3 referenčné kontakty na overenie kredibility, odbornosti, sociálnych kompetencií a dosiahnutých výsledkov.
osobná alebo telefonická prezentácia kandidáta
Člen výboru SAIM alebo ním poverená osoba uskutoční interview s uchádzačom, prípadne zorganizuje stretutie.

kategórie členstva

A. riadny člen – fyzická osoba zastupujúca len svoje vlastné záujmy

B. riadny člen – právnická osoba

C. člen čakateľ na riadne členstvo

D. pridružený kolektívny člen – právnická osoba neziskového typu alebo 

vzdelávacia inštitúcia (napr. iné profesijné združenie, vysoká škola a apod.), 

E. čestný člen

podmienky pre vznik členstva

A. právna spôsobilosť (pre všetky kategórie členstva),

B. dosiahnutie veku min. 18 rokov (pre všetkých členov – fyzické osoby alebo
fyzické osoby zastupujúce v združení právnické osoby),

C. predmet činnosti alebo podnikania, ktorý nie je v rozpore s týmito stanovami
a nie je súčasne v konflikte záujmov so združením,
D. faktické i formálne zodpovedajúce vyjadrenie súhlasu člena so stanovami
a cieľmi združenie vrátane záväzku člena k riadnemu plneniu všetkých
povinností člena združenia podľa stanov a ďalších riadne schválených
vnútorných pravidiel združenia zodpovedajúcich kategórii členstva (vyjadrené
formou písomnej prihlášky do členstva),

E. členovia – právnické osoby môžu v združení byť zastúpené vždy iba jedným
konajúcim zástupcom – fyzickou osobou; na aktivitách združenia sa však
môžu v jednom okamžiku podieľať dvaja zástupcovia právnickej osoby;
pokiaľ sa na aktivitách združenia podieľa viac zástupcov jednej právnickej
osoby (člena), na ostatných zástupcov sa výhody členstva nevzťahujú.

Prihlášku do členstva prijíma výbor združenia. Prihláška je najprv preverená
sekretariátom alebo povereným členom výboru z hľadiska splnenia všetkých
formálnych náležitostí a následne je predložená celej členskej základni k vyjadreniu.
Na základe tohto vyjadrenia členskej základne je pre prijatie nového člena potrebné
schválenie minimálne ½ všetkých členov výboru združenia. Členstvo vzniká splnením
predpokladov uvedených v čl. IV na základe schválenia prihlášky a súčasne
zaplatením členského príspevku

výhody členstva v saim

network

Členovia SAIM patria medzi pionierov interim manažmentu na Slovensku a disponujú rozsiahlou sieťou kontaktov v rámci rôznych sektorov a business komunity. SAIM koncentruje významých sprostredkovateľov interim manažmentu.

nové príležitosti

SAIM je primárnym kontaktom pre sprostredkovateľov interim manažentu a spoločnosti vyhľadávajúce tento druh riešenia. Komunita interim manažérov registrovaných v SAIM zdieľa navzájom všetky obchodné príležitosti.

možnosť prezentácie

V rámci konferencií organizovaných SAIM a partnerskými organizáciami umožňujeme svojim členom aktívnu prezentáciu ich portfólia unikátnych riešení. Podporujeme a odborne pomáhame pri tvorbe mediálneho obsahu zameraného na interim manažment.

prístup k know-how

Registrovaný členovia môžu bezplatne čerpať poradenstvo zo strany SAIM a ostatných členov asociácie, ktorí disponujú rozsiahlymi skúsenosťami  v zmenovom riadení.

registrácia člena